Advokat Rasmus Sølberg, LL. M.

 

Advokat Rasmus Sølberg har mere end 15 års erfaring med strafferet.

Han sørger for den optimale behandling af din sag, og han følger den fra start til slut.

Advokat Rasmus Sølberg er tidligere anklager hos Statsadvokaten, og han har været med til at forsvare Radovan Karadzic i Haag.

Han kender derfor alle muligheder, for at få undersøgt alt, der kan få dig frifundet.

​Se mere om advokat Rasmus Sølberg neden for.

Strafferet

Strafferet er vores altovervejende arbejdsområde;

Vi har en meget bred erfaring fra samtlige by- og landsretter i Danmark og fra flere internationale tribunaler.

Mange mistænkte kontakter ikke en forsvarsadvokat, når de får en henvendelse fra politiet. Det er ikke nogen god ide.

De tror, at det kan skade deres sag, hvis de bruger en forsvarer. Intet kunne være mere forkert og farligt.

Det er altid godt at bruge forsvarsadvokat.

Brug en forsvarer

Politiet siger ofte til mistænkte, at de ikke behøver en forsvarsadvokat, hvis de ikke har noget at skjule.

Men udtalelser til politiet kan misforstås og fordrejes, så de næsten bliver umulige at genkende. 

Derfor er det nødvendigt at have en forsvarsadvokat med, også til det, der virker som en meget uskyldig afhøring. 

Selvom politiet siger, at du ikke har det, har du brug for en forsvarsadvokat.

Straffesager

Vi fører alle typer straffesager, men har særlig ekspertise inden for disse områder;

Vold

En banal voldssag kan synes for lille til at bruge en forsvarsadvokat til. 

Men man skal huske, at udgangspunktet for voldssager er, at man får en måneds ubetinget fængsel, hvor man skal ind og sidde.

Det kan være en meget voldsom og traumatiserende oplevelse, særligt for et ungt menneske. 

Samtidig kommer en voldsdom på straffeattesten, og det kan skabe problemer med at få arbejde senere, fordi næsten alle arbejdsgivere i dag kræver ren straffeattest.

Sexforbrydelser
Området for hvornår der er tale om en seksuel krænkelse, og hvornår der er tale om en uskyldig tilnærmelse, er blevet meget snævert.

Noget, der af den ene part opfattes helt uskyldigt, kan af den anden part opfattes som et forsøg på en alvorlig forbrydelse.

Seksuelle krænkelser er noget af det værste at blive mistænkt, sigtet, tiltalt eller dømt for.

Oftest har der kun været to parter til stede, som kan fortælle, hvad der egentlig skete.

Derfor det er meget vigtigt at alliere sig med en forsvarsadvokat fra starten af sagen.

Vi har stor erfaring på området. Så kontakt os, hvis du er mistænkt for en seksuel krænkelse.

Mindreårige

Et af vores kerneområder er sager om seksuelt misbrug af mindreårige;

Blot en mistanke kan føre til, at livet ændres drastisk, også selv om sagen ikke kommer videre. 

Ofte må der ændres bopæl, arbejde, navn og omgangskreds, for at slippe for uberettiget at blive taget til indtægt for at have haft et seksuelt forhold til en mindreårig. 

Der gælder helt særlige regler for håndtering af sager om seksuelle krænkelser af mindreårige, som det kræver dyb indsigt og forståelse at håndtere.

Film og billeder

Ulovlige film og billeder er et særligt område inden for seksuelle krænkelser;

Der er mange grader heraf, og man kan nemt komme galt af sted, hvis man ikke ser sig for på nettet og de sociale medier.

Derfor er det særligt vigtigt altid at alliere sig med kompetent rådgivning, som kan hjælpe med at forklare, at man ikke havde til hensigt at have ulovlige billeder eller film at gøre.

Vi har ført nogle af de mest kendte sager om deling af ulovlige videoer blandt unge mennesker.

Bistandsadvokat

Ofre for vold og seksualforbrydelser har ret til gratis bistandsadvokat;

Bistandsadvokaten er med til afhøringer hos politiet og i retten.

Bistandsadvokaten hjælper også med at opgøre tab og fremsætter det i retten. 

 

Hvis du har været offer for vold, seksuelle krænkelser eller lignende, kontakt os.

Socialt bedrageri

Vi er meget erfarne med økonomisk kriminalitet;

Bedrageri, underslæb, mandatsvig, skatte- og momssvindel, tyveri samt hærværk, men særligt med socialt bedrageri;

Mange kommuner sætter massivt ind over for socialt bedrageri. De har kontrolgrupper, der overvåger borgerne, og de tøver ikke med at anmelde selv mindre overtrædelser eller misforståelser til politiet.

Ofte kommer sagerne i retten, hvor almindelige mennesker, som måske har misforstået indviklede regler, straffes med bøde eller fængsel.

Det er altid nødvendigt at alliere sig med en advokat, første gang kommunen eller politiet henvender sig med en mistanke om socialt bedrageri.

 

Vi har ført mange sager på området og kender alle reglerne. 

Kontakt os derfor, så snart mistanken foreligger, for at sikre, at der ikke bliver idømt for hård en straf, eller for at en misforståelse kan redes ud, inden sagen medfører en plettet straffeattest.

Internationale straffesager

Vores store fokusområde inden for strafferetten er internationale straffesager; 

Verden bliver mere globaliseret, og vi rejser og bor nu i højere grad uden for landets grænser, eller indleder forhold til udlændinge.

Det skaber problemer og udfordringer, hvis noget går galt, og man bliver kontaktet af politiet;

Danskere

I de seneste år er flere danskere blevet mistænkt eller fængslet i udlandet, herunder på mistanke om terrorisme, og det kræver en helt særlig ekspertise at agere forsvarsadvokat i de situationer. 

Vi trækker vi på vores store, internationale erfaring, i de sager, som ikke kun kræver stor viden om andre landes lovgivning, men også om forhandling og diplomati.

Ingen hjælp

Det er altid ubehageligt at blive fængslet eller mistænkt, og endnu mere grænseoverskridende er det at blive fængslet eller mistænkt i et andet land, hvor man ikke forstår sproget, reglerne og praksis; 

Mange tror, at Udenrigsministeriet kan hjælpe danskere fængslet i udlandet med at komme hjem, men Udenrigsministeriet kun kan tilbyde støtte fra en repræsentation i udlandet.

Ministeriet har ikke nogen direkte indflydelse, der kan få danskere fængslet i udlandet hjem. 

Derfor er en dansk forsvarsadvokat alfa og omega, der kender til udenlandske retssystemer, og som har et indgående kendskab til flere sprog, og til de juridiske termer og begreber.

Vi står for al kontakt til både udenlandske og danske myndigheder, for derved at forsøge at lægge maksimalt pres på, for at få den fængslede løsladt eller overført til afsoning i Danmark efter dom.

Ukendte regler

I de fleste andre lande gælder meget anderledes regler, end vi er vant til og kender fra Danmark;

De regler er det hensigtsmæssigt at få indblik i som fængslet eller mistænkt i udlandet, for at kunne forsvare sig ordentligt mod de anklager, man er blevet stillet over for.

 

Det kan vi assistere med.

Udlændinge

På samme måde som det er en meget ubehagelig oplevelse for danskere at blive fængslet eller mistænkt for en forbrydelse i udlandet, lige så indgribende er det som udlænding at blive fængslet eller mistænkt for en forbrydelse her. 

Vores medarbejdere taler adskillige sprog, og vi kan derfor hjælpe med at gøre danske regler og praksis forståelige for udlændinge.

Det er en stor lettelse at have en forsvarsadvokat, som taler et sprog, man forstår, hvilket kan være med til at gøre oplevelsen af at være fængslet eller mistænkt i Danmark mere tålelig. 

Vi bruger samtidig vores viden om udenlandske retssystemer til at gøre det danske strafferetssystem begribeligt.

Vi kan endelig assistere med overførsel til hjemlandet efter dom og afsoning for både danskere i udlandet og for udlændinge i Danmark.

Udlevering

Inden for EU gælder nu helt særlige regler for udlevering; 

Hvor det før blev vurderet af retten, om der skulle ske udlevering til et EU-land, skal der nu blot være udstedt en såkaldt EU-arrestordre

Det stiller større krav til den rådgivning, der er nødvendig for i første omgang at undgå udlevering.

Uden for EU gælder specifikke regler for udlevering til det enkelte land.

Brug derfor en forsvarer med stor international erfaring og gode sprogkundskaber.

Terror

Terrorisme er et andet område, vi har særlig ekspertise i, blandet andet fra vores erfaring fra flere internationale tribunaler i Haag og fra udenlandske universiteter. 

Terrorisme har siden den 11. september 2001 været enormt i fokus, og der er i det meste af verden indført omfattende regler, som forbyder en række handlinger, som ikke førhen blev straffet som terrorisme.

I Danmark kaldes lovgivningen for terrorpakkerne.

Særregler

Terrorisme er en ret ny forbrydelse i dansk og i international ret, og der gælder meget omfattende regler på området, som det kræver helt særlig ekspertise at arbejde med.

Terrorisme har ikke sjældent bånd til udlandet, og til internationale regler, som vi også er erfarne i at anvende.

Reglerne er meget omfattende, så selv simple former for kriminalitet nu er omfattet af terrorbestemmelserne.

Kampen for klimaet eller for dyrs rettigheder kan for eksempel blive omfattet af terrorbestemmelserne.

Men det er ikke alt, som politiet mener er terrorisme, der reelt er det. 

Derfor er der altid brug for en kompetent rådgiver.

Overvågning 

PET overvåger løbende en lang række grupperinger i Danmark, som måske blot er almindeligt politisk eller religiøst aktive. 

Aktiviteter, der før var lovlige, kan være årsag til en henvendelse fra PET eller politiet og blive betragtet som terrorisme.

Både over for venstre- og højreorienterede miljøer, samt religiøse- og indvandrer-grupperinger er terrorbestemmelserne blevet anvendt.

Støtte

Det er ulovligt at støtte terrorbevægelser økonomisk; 

Men det kan være svært at vide, om for eksempel en forening støtter terror, og at økonomisk hjælp hertil derfor er omfattet af reglerne.

Det er sjældent støttegrupper oplyser om, at de støtter terrorbevægelser, og man kan derfor komme i problemer, selvom det ikke var hensigten.

Det er også blevet ulovligt at udtrykke sin støtte til terrorisme, hvilket også gælder på de sociale medier. 

Internationalt

Terrorhandlinger i udlandet er det også ulovligt at udføre eller medvirke til fra Danmark, og det behøver ikke at være aktive terrorhandlinger.

Fremskaffelse eller transport af genstande eller personer, der skal anvendes til terrorisme, er ulovligt.

Det er også ulovligt at hjælpe med at undersøge mulighederne for at udføre terror her eller i udlandet.

Ligesom det er ulovligt at deltage i terrortræning her eller i udlandet.

Livstid

Terrorisme en af de alvorligste forbrydelser og kan straffes med livstid.

Forsøg på terror giver som udgangspunkt tolv års fængsel, og hvis det lykkes, giver det fjorten års fængsel som minimum.

Netop fordi reglerne er blevet så omfattende, og fordi straffene er meget hårde, er det fra den første henvendelse fra politiet eller PET vigtigt at kontakte en rådgiver, som har indsigt i de særlige regler.

Det er der fuldt ud ret til, også når det er terrorreglerne, der anvendes.

International Strafferet

Et andet af vores specialer inden for internationale straffesager er International Strafferet;

International Strafferet dækker flere områder, og vi har erfaring med dem alle; 

Aggressions-forbrydelsen, Krigsforbrydelser, Folkedrab og Forbrydelser mod Menneskeheden.

Vi har vores erfaring fra de de mest største og vigtigste internationale tribunaler i Haag og er uddannet på forskellige udenlandske universiteter i International Strafferet; 

Advokat Rasmus Sølberg har en en LL. M. i International Strafferet fra the Irish Center for Human Rights, hvor han blev undervist og vejledt af den absolut førende kapacitet i verden; Professor William Schabas.

Advokat Rasmus Sølberg har løbende videreuddannet sig blandt andet på; 

Salzburg Universitet, SOAS og BPP Universiteter i London, Malmø Högskola samt HiiL og Leiden Universiteter i Haag.

Advokat Rasmus Sølberg har besøgt flere områder, hvor der er begået folkedrab;

Armenien, Cambodia, Bosnien-Hercegovina samt tribunalerne; MICT i Arusha i Tanzania og ECCC i Phnom Pehn i Cambodia og alle de vigtigste og største internationale tribunaler i Haag.

 

Advokat Rasmus Sølberg, LL. M.

Født i 1974

Jurist fra Københavns Universitet i 2001

Advokatbestalling i 2007

LL. M. i International Strafferet fra the Irish Center for Human Rights i 2011

Strafferet

Chef for og grundlægger af Genoptagelses-grupperne i Krims Retshjælp fra 2004 til 2005

Chef for Krims Retshjælp samt medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet fra 2004 til 2006

Anklager hos Statsadvokaten fra 2007 til 2010

Selvstændig forsvarsadvokat fra 2012 

International Strafferet

Forsvarer-holdet for Radovan Karadzic i det Internationale Tribunal for det tidligere Jugoslavien i 2011

Forsvarer-kontoret i Special Tribunalet for Libanon i 2012

Offer-sektionen i den Internationale Straffedomstol fra 2018 til 2019

Møderet

Den Internationale Straffedomstol

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

Special Tribunalet for Libanon

Ungdomskriminalitetsnævnet

Flygtningenævnet

Undervisning

Strafferet på Manu Kurser fra 2007 til 2010

Tingsret samt Sikkerheds- og Kreditorrettigheder på Københavns Universitet fra 2014 til 2015

Sprog

Dansk

Engelsk

Tysk

Fransk

Linkedin

Advokat Rasmus Sølberg, LL. M.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg

 
 
 
 
Regler

Beskikkelse og medlemskab

Advokat Rasmus Sølberg er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Det Danske Advokatsamfund.

Lovpligtig ansvarsforsikring

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har den lovpligtige ansvarsforsikring samt garanti stillet efter Advokatsamfundets regler hos;

CNA Insurance Company S. A.

Policenummer           FOR0073

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Ejerskab og klausuler

Advokat Rasmus Sølberg er en enkeltmandsvirksomhed med Rasmus Sølberg som eneejer. 

Advokat Rasmus Sølberg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Regler og love

Alle advokater er omfattet af reglerne om; 

God advokatskik

Advokatetiske regler 

Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem  

Retsplejelovens syvende afsnit

Klager

Der kan klages over advokaters adfærd og/eller salærer til;

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade        

1306     København        

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk 

Se mere på Advokatsamfundet 

GDPR

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg overholder til enhver tid alle gældende regler om opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger.

Herunder om de særligt personfølsomme oplysninger, som forsvarere kommer i besiddelse af. 

Reglerne er indføjet i vores systemer og i vores kommunikation.

Kryptering

Emails der indeholder personfølsomme oplysninger, skal efter reglerne herom krypteres;

Vi krypterer alle vores emails, for at sikre at reglerne overholdes, og for at vores klienters personfølsomme oplysninger ikke kommer frem til andre end den korrekte modtager. 

Vi anvender hertil et af de mest avancerede systemer på området; 

 

Microsoft 365 Enterprise med Office 365 E3, Windows 10 E3 og Enterprise Mobility plus Security E3.

Emails sendt fra os bliver derfor umiddelbart efterfulgt af endnu en email med en kode, der skal bruges til at åbne den allerede sendte email.     

Hvis du ikke kan åbne en email fra os, så kontakt os venligst. Vi vil derefter sende emailen igen med en anden type kryptering, som kan åbnes i mail-programmer, der ikke kan åbne emails med den kryptering, vi normalt anvender. 

Denne type kryptering overholder også reglerne herom og er også en fuld kryptering. 

NemID
Anvender du NemIDs certifikatløsning og ikke kan åbne emails fra os, bedes du venligst kontakte os, hvorefter vi vil indhente dit certifikat igen og sende emailen på ny, som du så vil kunne åbne.  

Anvender du NemIDs certifikatløsning, skal du, inden afsendelse af mails til os, hente vores certifikat eller vCard via vores firmanavn, email-adresse eller CVR-nummerNemID, ligesom vCarded er vedhæftet vores sendte mails.

Så skal du installere certifikatet, henholdsvis gemme vCarded, på din computer og sende emailen til os igen, hvorefter vi kan åbne emailen. 

Telefon og chat

Advokat Rasmus Sølberg bruger en af verdens allerbedst sikrede, og fuldt ud krypterede, telefoner til civilt brug, den dyreste og bedste model fra BlackBerry, Key 2, der ikke på nogen måder kan aflyttes eller aflæses, af hverken myndigheder eller private.

Vi bruger WhatsApp, så man kan chatte med os fuldt ud krypteret.

Priser

Straffesager

Betaling til forsvarsadvokaten sker oftest ved såkaldt beskikkelse;

Det betyder, at det offentlige lægger ud for forsvarsadvokatens salær. 

 

Der gives beskikkelse i de fleste straffesager, og det bliver altid undersøgt, om beskikkelse kan gives.

Hvis beskikkelse ikke gives, kan klienten vælge selv at betale for førelse af sagen, eller at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ikke skal føre sagen, hvilket ikke koster klienten noget.

Kun dømte betaler

Hvis man bliver dømt, vil man efterfølgende få en opkrævning på salæret og eventuelle andre omkostninger (blodprøver, tests og lignende) fra politiet. 

Der kan laves en afdragsordning, hvis man ikke kan betale hele beløbet med det samme.

Hvis sagen opgives, inden den kommer i retten, skal der ikke betales. 

Hvis man bliver frifundet, helt eller delvist, vil statskassen betale salæret, helt eller delvist. 

Der er ikke udgifter til domstol, anklager eller politiet eller lignende.

Faste takster

Salær for den beskikkede advokat fastsættes af retten efter faste takster;

advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Takster

Bistandsadvokatsager

I bistandsadvokatsager betaler ens forsikringsselskab sagens omkostningerne. 

Hvis man ikke er dækket af forsikring, betaler statskassen. 

Øvrige sager

I andre sager end straffesager er timetaksten 3.000,00 kroner inklusive moms, som beregnes efter medgået tid, med mindre der er indgået en aftale om fast salær, inden sagen opstartes.

Fri proces

I bestemte typer retssager for visse klienter, gives fri proces, hvor statskassen betaler salæret.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ansøger herom, hvis sagen og klienten virker oplagte hertil.

Retshjælpsforsikring

Alle husstandsforsikringer indeholder en retshjælpsforsikring, der dækker udgifter til advokatbistand i visse retssager, dog fratrukket selvrisiko i nogle tilfælde.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg søger dækning, hvis sagen og klienten umiddelbart er berettigede dertil.

 
Kontaktformular
Vedhæft
Maksimalt 15 mb
 

Kontakt

Postadresse

Sankt Annæ Gade

1416   København

Sikker og krypteret email

Sociale medier