ADVOKAT RASMUS SØLBERG, LL. M.

Født 

Jura, Københavns Universitet

Advokat

LL. M., International Strafferet, Centre for Human Rights

STRAFFERET

Grundlægger, Genoptagelse, Krims Retshjælp

CEO, Krims Retshjælp, bestyrelse og repræsentant

Anklager, Statsadvokat

Selvstændig forsvarsadvokat

INTERNATIONAL STRAFFERET

Forsvarer-hold, Radovan Karadzic, Jugoslavien-tribunal

Forsvarer-kontoret, Special Tribunal for Libanon

Offer-sektionen, Internationale Straffedomstol

UNDERVISNING

Strafferet, Aspiri

Tingsret, Sikkerheds- og Kreditorrettigheder, KU

MØDERET

Den Internationale Straffedomstol

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

Special Tribunalet for Libanon

Ungdomskriminalitetsnævnet

Flygtningenævnet

SPROG

Dansk

Engelsk

Tysk

Fransk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRAFFERET
Strafferet er det eneste område, vi arbejder med.

Vi har ført sager ved alle by- og landsretter i Danmark, Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg samt arbejdet ved flere, internationale krigsforbrydertribunaler i Haag med alle typer af straffesager.

FORSVARSADVOKAT

Mange kontakter ikke en forsvarsadvokat, når de får en henvendelse fra politiet. Det er ikke nogen god ide.

Nogle tror, at det kan skade deres sag, hvis de bruger en forsvarer. Men intet kunne være mere forkert og farligt.

Det er altid nødvendigt at bruge en forsvarsadvokat i straffesager.

POLITIET

Politiet siger ofte til mistænkte, at de ikke behøver en forsvarsadvokat, hvis de ikke har noget at skjule.

Men udtalelser til politiet kan misforstås og fordrejes, så de næsten bliver umulige at genkende. 

Derfor er det nødvendigt at have en forsvarsadvokat med, også til det, der virker som en meget uskyldig afhøring. 

Så selvom politiet siger, at der ikke er det, så er der altid brug for en forsvarsadvokat.

 

Advokat Rasmus Sølberg har mere end 15 års erfaring med strafferet.

​Han er tidligere anklager hos Statsadvokaten. 

Og han har været med til at forsvare Radovan Karadzic ved Jugoslavien-tribunalet i Haag. ​​

Læs mere om advokat Rasmus Sølberg her.

STRAFFESAGER

Vi fører alle typer straffesager, men vi har særligt erfaring med;

SEXKRÆNKELSER
Området mellem en seksuel krænkelse og en uskyldig tilnærmelse, er blevet meget smalt. 
Det, som nogen opfatter helt uskyldigt, kan af andre opfattes som en alvorlig forbrydelse.

Seksuelle krænkelser er noget af det mest ubehagelige at blive mistænkt, sigtet, tiltalt eller dømt for.

Der har tit kun været to personer tilstede, som kan fortælle, hvad der egentlig skete.

Derfor er det meget vigtigt at alliere sig med en forsvarsadvokat fra starten af sagen. 

 

Vi har stor erfaring på området. Kontakt os derfor, hvis du er mistænkt for en seksuel krænkelse.

MINDREÅRIGE

Et af vores kerneområder er sager om seksuelt misbrug af mindreårige;

Blot en mistanke kan ændre livet drastisk, selv om sagen ikke kommer videre. 

Der må ofte skiftes bopæl, arbejde, navn og omgangskreds, for at slippe for uberettiget at blive beskyldt for et seksuelt forhold til en mindreårig. 

Der gælder helt særlige regler for håndteringen af denne type sager, som det kræver en dyb indsigt og forståelse at håndtere. Den har vi.

VIDEO OG BILLEDER

Videoklip og billeder er et særligt område inden for seksuelle krænkelser;

Der er mange forskellige typer heraf, og man kan nemt komme galt af sted, hvis man ikke ser sig for på nettet og på de sociale medier.

Derfor er det særligt vigtigt at bruge kompetent rådgivning, som kan hjælpe med at forklare, at man ikke havde til hensigt at have med ulovlige billeder eller film at gøre.

Vi har ført nogle af de mest kendte sager om deling af ulovlige videoklip blandt unge mennesker.

BISTANDSADVOKAT

Ofre for vold og seksuelle krænkelser har ret til gratis bistandsadvokat;

Bistandsadvokaten er med til afhøringer hos politiet og i retten.

Bistandsadvokaten opgør også eventuelt tab og fremsætter det i retten. 

 

Hvis man er offer for vold, seksuelle krænkelser og lignende, hjælper vi.

SOCIALT BEDRAGERI

Vi er meget erfarne inden for alle typer af økonomisk kriminalitet;

Bedrageri

Dokumentfalsk

Hærværk

Konkurskarantæne

 

Mandatsvig

 

Skatte- og momssvindel

 

Skyldnersvig

 

Tyveri

 

Underslæb

Men vi er særligt erfarne inden for socialt bedrageri;

Mange kommuner sætter massivt ind over for socialt bedrageri;

 

De har kontrolgrupper, der overvåger borgerne, og de anmelder også mindre overtrædelser eller misforståelser til politiet.

Ofte kommer sagerne i retten, hvor almindelige mennesker, som har misforstået de ret indviklede regler, straffes med bøde eller fængsel.

Det er altid nødvendigt at alliere sig med en advokat, første gang kommunen eller politiet henvender sig om socialt bedrageri.

Vi har ført mange sager på området og kender alle reglerne. 

Kontakt os derfor, når der kommer en henvendelse fra kommunen.

 

Så der ikke bliver idømt for hård en straf, eller for at en misforståelse bliver opklaret, inden sagen medfører en plettet straffeattest.

FÆNGSLING
DANSKERE I UDLANDET

Mange danskere er i de senere år blevet mistænkt eller fængslet i udlandet, herunder for terrorisme.

 

Det kræver en helt særlig ekspertise at agere forsvarsadvokat i de situationer; 

Vi trækker i de sager på vores store, internationale erfaring, hvor der kræves stor viden om andre landes lovgivning, men også om forhandling og diplomati.

INGEN HJÆLP HJEMMEFRA

Det er altid ubehageligt at blive fængslet eller mistænkt.

 

Og endnu mere grænseoverskridende er det at blive fængslet eller mistænkt i et andet land, hvor man ikke forstår sproget, reglerne og praksis; 

Mange tror, at Udenrigsministeriet kan hjælpe danskere fængslet i udlandet med at komme hjem.

 

Men Udenrigsministeriet kun kan tilbyde støtte fra en repræsentation i udlandet.

Ministeriet har ikke nogen kompetence til at få danskere fængslet i udlandet hjem. 

VI HJÆLPER

Derfor er en dansk forsvarsadvokat alfa og omega.

Vi kender til udenlandske retssystemer og har indgående kendskab til flere sprog og til internationale juridiske udtryk og begreber.

Vi står for al kontakt til både udenlandske og danske myndigheder.

 

Vi lægger maksimalt pres på for at få den fængslede løsladt eller overført til afsoning i Danmark efter dom.

ANDRE REGLER

I de fleste andre lande gælder der meget anderledes regler, end dem vi er vant til og kender fra Danmark;

De regler er det hensigtsmæssigt at få indblik i som fængslet eller mistænkt i udlandet, så man kan forsvare sig ordentligt mod de anklager, man er stillet over for.

 

Det kan vi assistere med.

UDLÆNDINGE I DANMARK

På samme måde som det er meget ubehageligt for danskere at blive fængslet eller mistænkt for en forbrydelse i udlandet, lige så indgribende er det som udlænding at blive fængslet eller mistænkt for en forbrydelse her i landet. 

VI HJÆLPER

Vores medarbejdere taler adskillige sprog og kan derfor hjælpe med at gøre danske regler og praksis forståelige for udlændinge.

Det er en stor lettelse at have en forsvarsadvokat, der taler et sprog, man forstår, og det kan hjælpe med til at gøre en fængsling i Danmark lettere at forholde sig til. 

Vi bruger vores viden om udenlandske retssystemer til at gøre det danske strafferetssystem lettere at forstå.

Vi assisterer også med overførsel til hjemlandet efter dom og afsoning for både danskere i udlandet og for udlændinge i Danmark.

TERRORISME

Terrorisme har siden den 11. september 2001 været voldsomt i fokus.

 

Der er i det meste af verden indført omfattende regler, som forbyder en række handlinger, som ikke før blev straffet som terrorisme.

I Danmark kaldes lovgivningen terrorpakkerne.

Terror-sager har vi særlig ekspertise og erfaring med;

Blandt andet fra flere internationale tribunaler i Haag og fra udenlandske universiteter. 

SÆRLIGE REGLER

Terrorisme er en relativt ny type forbrydelse i dansk og i international ret.

Der er meget omfattende regler på området, som det kræver helt særlig ekspertise at anvende.

Terrorisme har tit bånd til udlandet og er omfattet af mange, internationale regler, som vi er erfarne i at anvende.

KLIMA OG DYRERETTIGHEDER

Reglerne imod terrorisme er meget omfattende, og simple typer kriminalitet kan nu blive omfattet af anti-terror-bestemmelserne.

Kampen for klimaet eller for dyrs rettigheder vil for eksempel kunne blive anset for og bedømt som terror.

Men det er ikke alt, som politiet mener er terrorisme, der reelt er det. 

Derfor er der altid brug for en kompetent rådgiver.

OVERVÅGNING

PET overvåger løbende forskellige grupperinger i Danmark, som blot er almindeligt politisk eller religiøst aktive. 

Aktiviteter, der før var lovlige, kan resultere i en henvendelse fra PET eller politiet og kan blive betragtet som terrorisme.

Både over for venstre- og højreorienterede grupper, samt religiøse og indvandrer-grupperinger er terrorbestemmelserne blevet brugt.

STØTTE

Det er ulovligt at støtte terrorbevægelser økonomisk; 

Det kan være svært at vide om for eksempel en forening støtter terror, og at økonomisk hjælp hertil er en overtrædelse af reglerne.

Det er sjældent støttegrupper oplyser, at de støtter terrorbevægelser, og man kan derfor let få problemer, selvom det ikke var hensigten.

Det er også blevet ulovligt at udtrykke støtte til terrorisme, og det gælder også på de sociale medier. 

INTERNATIONALT

Terrorhandlinger i udlandet er det også ulovligt at udføre eller medvirke til fra Danmark, og det gælder ikke kun aktive terrorhandlinger;

Fremskaffelse eller transport af genstande eller personer, der skal anvendes til terrorisme, er det også ulovligt at hjælpe til med.

Det er også ulovligt at hjælpe med at undersøge mulighederne for at udføre terror her eller i udlandet.

Ligesom det er ulovligt at deltage i terrortræning her eller i udlandet.

LIVSTID

Terrorisme er en af de alvorligste forbrydelser og kan straffes med livstid.

Forsøg på terror giver som udgangspunkt tolv års fængsel, og hvis det lykkes, giver det fjorten års fængsel som minimum.

Netop fordi reglerne er blevet så omfattende, og fordi straffene er så hårde, er det fra den første henvendelse fra politiet eller PET vigtigt at kontakte en rådgiver, som har forstand på de specielle regler.

Det er der fuldt ud ret til, også når det er terror-reglerne, der bruges.

INTERNATIONAL STRAFFERET

Et af vores specialer inden for internationale straffesager er International Strafferet;

International Strafferet dækker flere områder, som vi alle sammen har erfaring med; 

Aggressions-forbrydelsen

Folkedrab

Forbrydelser mod Menneskeheden

Krigsforbrydelser

Vi har arbejdet i de største og vigtigste internationale tribunaler i Haag, og vi er uddannet på flere udenlandske universiteter i International Strafferet; 

MASTER I INTERNATIONAL STRAFFERET 

Advokat Rasmus Sølberg har en en LL. M. i International Strafferet fra the Irish Center for Human Rights.

 

Her blev han blev undervist og vejledt af den absolut førende kapacitet i verden; Professor William Schabas, som han stadig har kontakt med.

Advokat Rasmus Sølberg har også videreuddannet sig på blandt andet; 

Salzburg Universitet, SOAS og BPP Universiteter i London, Malmø Högskola samt HiiL og Leiden Universiteter i Haag, samt i STL og ICC.

FOLKEDRAB OG INTERNATIONALE DOMSTOLE

Advokat Rasmus Sølberg har besøgt flere områder, hvor der er blevet begået folkedrab; Armenien, Cambodia og Bosnien-Hercegovina

Han har besøgt MICT i Arusha i Tanzania og ECCC i Phnom Pehn i Cambodia samt de vigtigste og største internationale tribunaler i Haag.

Advokat Rasmus Sølberg har arbejdet i; ICTY, STL og ICC.

Og han har møderet som forsvars- og bistandsadvokat i; ICC, ECCC og STL.

LOVE OG REGLER

Advokater er ifølge lovgivningen forpligtet til at oplyse om følgende;

BESKIKKELSE OG MEDLEMSKAB

Advokat Rasmus Sølberg er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

FORSIKRING OG GARANTI

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets regler hos;

CNA Insurance Company S. A.

Policenummer           FOR0073

Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

VIRKSOMHEDSOPLYSNING OG AFTALEKLAUSULER

Advokat Rasmus Sølberg er en enkeltmandsvirksomhed, som advokat Rasmus Sølberg er eneejer af, med følgende;

CVR-nummer 

VAT-nummer 

Advokat Rasmus Sølberg bruger ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

REGULERING

Advokater er omfattet af følgende regler og love; 

God advokatskik

Advokatetiske regler 

Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem  

Retsplejelovens syvende afsnit

KLAGER

Der kan klages over advokaters adfærd og salærer til;

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 

1306     København         

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk 

Se mere på Advokatsamfundet

GDPR

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg overholder til enhver tid alle gældende regler om opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger.

Herunder om de særligt personfølsomme oplysninger, som forsvarsadvokater kommer i besiddelse af. 

Se hertil vores privatlivspolitik.

IT OG SIKKERHED

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg opretholder til hver en tid det højest mulige sikkerhedsniveau omkring håndtering af; personoplysninger, email, internet, sagsmateriale, telefoni, sagsstyringssystemer med videre.

Vi anvender hertil et af de mest avancerede systemer med hensyn til it-sikkerhed og kryptering; 

MICROSOFT 365 ENTERPRISE 

Dette system omfatter følgende, der beskytter pc´er og mobiltelefoner;

Office 365 Enterprise E3

Windows 10 Enterprise E3

Enterprise Mobility plus Security

KRYPTERET EMAIL

Emails med personfølsomme oplysninger skal efter reglerne herom krypteres;

Vi krypterer alle emails, for at sikre at reglerne altid bliver overholdt, og så emails kun kommer frem til den rette modtager. 

Emails afsendt fra os bliver derfor umiddelbart efterfulgt af endnu en email med en kode, der skal bruges til at åbne den allerede sendte email.

Hvis man bruger hotmail.com eller gmail.com kan man også åbne mails fra os, ved at logge ind på sin konto på Google eller Microsoft.

Se her for yderligere information om åbning af krypterede emails.

FEJL

Hvis man ikke kan åbne en email fra os, skal man kontakte os.

Vi vil derefter sende emailen med NemID-certifikat eller over eboks.

NEMID

Hvis man skal sende en mail til os gennem NemIDs certifikatløsning, skal man inden afsendelse hente vores certifikat eller vCard via vores firmanavn, email-adresse eller CVR-nummer NemID.

Så skal man installere certifikatet, henholdsvis gemme vCarded, på sin computer og herefter sende mailen til os.

FEJL

Hvis man bruger NemIDs certifikatløsning og ikke kan åbne emails fra os, så kontakt os.

Vi indhenter certifikatet igen og sender mailen på ny, som så vil kunne åbnes.  

KRYPTERET TELEFON

Advokat Rasmus Sølberg bruger en af verdens allermest sikre og fuldt krypterede mobiltelefoner til civil brug, topmodellen fra BlackBerry; Key 2, der også producerer mobiltelefoner til det amerikanske forsvar.

 

Denne mobiltelefon kan derfor ikke på nogen måder aflyttes eller aflæses af hverken myndigheder, private personer eller virksomheder.

KRYPTERET CHAT

Vi bruger WhatsApp, så man kan chatte med os fuldt krypteret.

PRISER OG VILKÅR

Betalingen for en forsvarsadvokats arbejde fastsættes af en dommer efter forbrug af tid, på baggrund af faste takster og bliver modtaget direkte fra politiet;

STRAFFESAGER

Udgifterne til forsvarsadvokatens arbejde afholdes oftest ved såkaldt beskikkelse;

Det betyder, at det offentlige lægger ud for forsvarsadvokatens salær. 

 

Der kan opnås beskikkelse i de fleste straffesager og i visse andre sager.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg undersøger altid, om det er muligt at at opnå beskikkelse, inden sagen påbegyndes.

Hvis beskikkelse ikke gives, kan klienten selv betale for at få ført sagen, eller at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ikke skal føre denne, hvilket ikke koster noget.

GRATIS FRIFINDELSE

Hvis man bliver dømt, får man en opkrævning på salæret og eventuelle andre omkostninger (blodprøver, tests og lignende) fra politiet. 

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis det ikke er muligt at betale hele beløbet på en gang.

Hvis sagen opgives, inden den kommer i retten, skal der ikke betales. 

Hvis man bliver frifundet, helt eller delvist, betaler statskassen, helt eller delvist. 

Der er ikke udgifter til; domstole, anklageren, politiet eller lignende.

FASTER TAKSTER

De faste takster for beskikkede advokater fremgår af det følgende;

advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Takster

BISTANDSADVOKAT

Bistandsadvokaters salærer betales af klientens forsikringsselskab. 

Hvis klienten ikke er dækket af forsikring, betaler statskassen. 

ANDRE SAGER

I øvrige sager er timetaksten 3.000,00 kroner inklusive moms.

Salæret beregnes efter forbrug af tid.

Det er ofte mulighed for at indgå en aftale om en fast pris, hvilket skal ske, inden sagen påbegyndes.

FRI PROCES

I visse typer af retssager for bestemte typer af klienter gives der fri proceshvor statskassen betaler salæret.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ansøger om fri proces, hvis sagen og klienten er relevante dertil.

RETSHJÆLPSFORSIKRING

Husstandsforsikringer omfatter også en retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til advokatbistand i visse typer af retssager, men der fratrækkes selvrisiko i nogle tilfælde.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ansøger om dækning fra retshjælpsforsikringen, hvis sagen og klienten umiddelbart er berettigede dertil.

BANK

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har konto i Danske Bank Østerbro;

DK5730000011467466

DABADKKK

3409

11467466

30470346

DK-30470346

 
 
VOLDSSAGER

En banal voldssag kan synes for lille til at bruge en forsvarsadvokat til. 

Men udgangspunktet i voldssager er, at man straffes med en måneds ubetinget fængsel, hvor man skal ind og sidde.

Det kan være en meget voldsom og traumatiserende oplevelse, særligt for unge mennesker. 

Samtidig kommer en voldsdom på straffeattesten.

 

Det kan skabe problemer med at få eller beholde et arbejde, fordi alle arbejdsgivere i dag kræver en ren straffeattest for at ansætte eller for at man kan beholde jobbet.

UDLEVERING

Inden for EU gælder nu helt særlige regler for udlevering; 

Hvor det før blev vurderet af retten, om der skulle udleveres til et EU-land, skal der nu blot udstedes en såkaldt EU-arrestordre

Det stiller større krav til den rådgivning, der er nødvendig for at undgå udlevering.

Uden for EU gælder specifikke regler for udlevering til det enkelte land.

Brug derfor en forsvarer med stor international erfaring og gode sprogkundskaber.

 

2004 - 2005

1974

2007 - 2010

2001

2011

2007

2012

2004 - 2006

 
 
INTERNATIONAL

Hele verden rejser og bor i stigende grad i andre lande, eller indleder forhold til udlændinge.

Det skaber problemer og udfordringer, hvis noget går galt og politiet bliver involveret.

Vi har en omfattende erfaring og ekspertise med internationale straffesager fra stillinger og studieophold i udlandet; 

SOCIALE MEDIER
Linked in

Rasmus Sølberg

Advokat, LL. M.

Forsvarsadvokat

Rasmus Sølberg

facebook

2018 - 2019

2012

2014 - 2015

2011

 

 

Twitter

ADVOKAT RASMUS SØLBERG, LL. M.