Dansk

English

Facebook

Linkedin

Instagram

Google Play

My Business

WhatsApp

Email

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktformular
Vedhæft
Maksimalt 15 mb
 
Strafferet

Strafferet er det eneste område, vi arbejder med;

Vi har ført sager ved alle by- og landsretter i Danmark, ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg samt arbejdet ved flere internationale krigsforbrydertribunaler i Haag med alle typer af straffesager.

Brug altid en forsvarer

Mange kontakter ikke en forsvarsadvokat, når de får en henvendelse fra politiet. Det er ikke nogen god ide.

De tror, at det kan skade deres sag, hvis de bruger en forsvarer. Men intet kunne være mere forkert og farligt.

Det er altid nødvendigt at bruge en forsvarsadvokat.

Intet at skjule 

Politiet siger ofte til mistænkte, at de ikke behøver en forsvarsadvokat, hvis de ikke har noget at skjule.

Men udtalelser til politiet kan misforstås og fordrejes, så de næsten bliver umulige at genkende. 

Derfor er det nødvendigt at have en forsvarsadvokat med, også til det, der virker som en meget uskyldig afhøring. 

Selvom politiet siger, at du ikke har det, så har du brug for en forsvarsadvokat.

Advokat Rasmus Sølberg har mere end 15 års erfaring med strafferet.

Han er tidligere anklager hos Statsadvokaten, og han har været med til at forsvare Radovan Karadzic ved Jugoslavien-tribunalet i Haag. 

Læs mere om advokat Rasmus Sølberg her.

Straffesager

Vi fører alle typer straffesager, men vi har særligt erfaring med;

Vold

En banal voldssag kan synes for lille til at bruge en forsvarsadvokat til. 

Men udgangspunktet i voldssager er, at man straffes med en måneds ubetinget fængsel, hvor man skal ind og sidde.

Det kan være en meget voldsom og traumatiserende oplevelse, særligt for unge mennesker. 

Samtidig kommer en voldsdom på straffeattesten.

 

Det kan skabe problemer med at få arbejde senere, fordi alle arbejdsgivere i dag kræver ren straffeattest for at ansætte, eller for at man kan beholde jobbet.

Seksuelle krænkelser
Området mellem en seksuel krænkelse og en uskyldig tilnærmelse, er blevet meget smalt. 
Det, som nogen opfatter helt uskyldigt, kan af andre opfattes som en alvorlig forbrydelse.

Seksuelle krænkelser er noget af det værste at blive mistænkt, sigtet, tiltalt eller dømt for.

Der har tit kun været to personer tilstede, som kan fortælle, hvad der egentlig skete.

Derfor er det meget vigtigt at alliere sig med en forsvarsadvokat fra starten af sagen. 

 

Vi har stor erfaring på området. Kontakt os derfor, hvis du er mistænkt for en seksuel krænkelse.

Mindreårige

Et af vores kerneområder er sager om seksuelt misbrug af mindreårige;

Bare en mistanke kan ændre livet drastisk, selv om sagen ikke kommer videre. 

Der må tit skiftes bopæl, arbejde, navn og omgangskreds, for at slippe for uberettiget at blive beskyldt for et seksuelt forhold til en mindreårig. 

Der gælder helt særlige regler for håndteringen af denne type sager, som det kræver en dyb indsigt og forståelse at håndtere.

Videoklip og billeder

Videoklip og billeder er et særligt område inden for seksuelle krænkelser;

Der er mange forskellige typer heraf, og man kan nemt komme galt af sted, hvis man ikke ser sig for på nettet og de sociale medier.

Derfor er det særligt vigtigt at bruge kompetent rådgivning, som kan hjælpe med at forklare, at man ikke havde til hensigt at have med ulovlige billeder eller film at gøre.

Vi har ført nogle af de mest kendte sager om deling af ulovlige videoklip blandt unge mennesker.

Bistandsadvokat

Ofre for vold og seksualforbrydelser har ret til gratis bistandsadvokat;

Bistandsadvokaten er med til afhøringer hos politiet og i retten.

Bistandsadvokaten hjælper også med at opgøre tab og fremsætter det i retten. 

 

Hvis du har været offer for vold, seksuelle krænkelser eller lignende, så kontakt os.

Socialt bedrageri

Vi er meget erfarne inden for alle typer af økonomisk kriminalitet;

Bedrageri, underslæb, mandatsvig, skatte- og momssvindel, tyveri samt hærværk, men særligt med socialt bedrageri;

Mange kommuner sætter massivt ind over for socialt bedrageri;

 

De har kontrolgrupper, der overvåger borgerne, og de anmelder også mindre overtrædelser eller misforståelser til politiet.

Tit kommer sagerne i retten, hvor almindelige mennesker, som har misforstået de ret indviklede regler, straffes med bøde eller fængsel.

Det er altid nødvendigt at alliere sig med en advokat, første gang kommunen eller politiet henvender sig om socialt bedrageri.

Vi har ført mange sager på området og kender alle reglerne. 

Kontakt os derfor, når der kommer en henvendelse fra kommunen.

 

Så der ikke bliver idømt for hård en straf, eller for at en misforståelse bliver opklaret, inden sagen medfører en plettet straffeattest.

Internationale straffesager

Hele verden rejser og bor i stigende grad i andre lande, eller indleder forhold til udlændinge.

Det skaber problemer og udfordringer, hvis noget går galt og politiet bliver involveret.

Vi har en omfattende erfaring og ekspertise med internationale straffesager fra stillinger og studieophold i udlandet; 

Danskere i udlandet

Mange danskere er i de senere år blevet mistænkt eller fængslet i udlandet, herunder for terrorisme.

 

Det kræver en helt særlig ekspertise at agere forsvarsadvokat i de situationer; 

Vi trækker i de sager på vores store, internationale erfaring, hvor der kræves stor viden om andre landes lovgivning, men også om forhandling og diplomati.

Ingen hjælp hjemmefra

Det er altid ubehageligt at blive fængslet eller mistænkt.

 

Men endnu mere grænseoverskridende er det at blive fængslet eller mistænkt i et andet land, hvor man ikke forstår sproget, reglerne og praksis; 

Mange tror, at Udenrigsministeriet kan hjælpe danskere fængslet i udlandet med at komme hjem.

 

Men Udenrigsministeriet kun kan tilbyde støtte fra en repræsentation i udlandet.

Ministeriet har ikke nogen kompetence til at få danskere fængslet i udlandet hjem. 

Vi kan hjælpe

Derfor er en dansk forsvarsadvokat alfa og omega.

Som kender til udenlandske retssystemer og har indgående kendskab til flere sprog og til internationale juridiske udtryk og begreber.

Vi står for al kontakt til både udenlandske og danske myndigheder.

 

Og vi lægger maksimalt pres på for at få den fængslede løsladt eller overført til afsoning i Danmark efter dom.

Andre regler

I de fleste andre lande gælder der meget anderledes regler, end dem vi er vant til og kender fra Danmark;

De regler er det hensigtsmæssigt at få indblik i som fængslet eller mistænkt i udlandet, så man kan forsvare sig ordentligt mod de anklager, man er stillet over for.

 

Det kan vi assistere med.

Udlændinge i Danmark

På samme måde som det er meget ubehageligt for danskere at blive fængslet eller mistænkt for en forbrydelse i udlandet, lige så indgribende er det som udlænding at blive fængslet eller mistænkt for en forbrydelse her i landet. 

Vi kan hjælpe

Vores medarbejdere taler adskillige sprog og kan derfor hjælpe med at gøre danske regler og praksis forståelige for udlændinge.

Det er en stor lettelse at have en forsvarsadvokat, der taler et sprog, man forstår, og det kan hjælpe med til at gøre en fængsling i Danmark lettere at forholde sig til. 

Vi bruger vores viden om udenlandske retssystemer til at gøre det danske strafferetssystem lettere at forstå.

Vi assisterer også med overførsel til hjemlandet efter dom og afsoning for både danskere i udlandet og for udlændinge i Danmark.

Udlevering

Inden for EU gælder nu helt særlige regler for udlevering; 

Hvor det før blev vurderet af retten, om der skulle udleveres til et EU-land, skal der nu kun udstedes en såkaldt EU-arrestordre

Det stiller større krav til den rådgivning, der er nødvendig for at undgå udlevering.

Uden for EU gælder specifikke regler for udlevering til det enkelte land.

Brug derfor en forsvarer med stor international erfaring og gode sprogkundskaber.

Terror

Terrorisme har siden den 11. september 2001 været voldsomt i fokus.

 

Der er i det meste af verden indført omfattende regler, som forbyder en række handlinger, som ikke før blev straffet som terrorisme.

I Danmark kaldes lovgivningen terrorpakkerne.

Terror-sager har vi særlig ekspertise og erfaring med;

Blandt andet fra flere internationale tribunaler i Haag og fra udenlandske universiteter. 

Specialregler

Terrorisme er en ret ny type forbrydelse i dansk og i international ret.

Der er meget omfattende regler på området, som det kræver helt særlig ekspertise at anvende.

Terrorisme har tit bånd til udlandet og er omfattet af internationale regler, som vi er erfarne i at anvende.

 

Klima og dyrerettigheder

Reglerne imod terrorisme er meget omfattende og simple typer kriminalitet kan nu blive omfattet af anti-terror-bestemmelserne.

Kampen for klimaet eller for dyrs rettigheder vil for eksempel kunne blive set og dømt som terror.

Men det er ikke alt, som politiet mener er terrorisme, der reelt er det. 

Derfor er der altid brug for en kompetent rådgiver.

Overvågning 

PET overvåger løbende forskellige grupperinger i Danmark, som blot er almindeligt politisk eller religiøst aktive. 

Aktiviteter der før var lovlige kan resultere i en henvendelse fra PET eller politiet og blive betragtet som terrorisme.

Og både over for venstre- og højreorienterede aktiviteter samt religiøse og indvandrer-grupperinger er terrorbestemmelserne blevet brugt.

Støtte

Det er ulovligt at støtte terrorbevægelser økonomisk; 

Men det kan være svært at vide om for eksempel en forening støtter terror, og at økonomisk hjælp hertil er en overtrædelse af reglerne.

Det er sjældent støttegrupper oplyser, at de støtter terrorbevægelser, og man kan derfor let få problemer, selvom når det ikke var hensigten.

Det er også blevet ulovligt at udtrykke sin støtte til terrorisme, og det gælder også på de sociale medier. 

Internationalt

Terrorhandlinger i udlandet er det også ulovligt at udføre eller medvirke til fra Danmark, og det er ikke kun aktive terrorhandlinger.

Fremskaffelse eller transport af genstande eller personer, der skal anvendes til terrorisme, er det også ulovligt at hjælpe til med.

Det er også ulovligt at hjælpe med at undersøge mulighederne for at udføre terror her eller i udlandet.

Ligesom det er ulovligt at deltage i terrortræning her eller i udlandet.

Livstid

Terrorisme er en af de alvorligste forbrydelser og kan straffes med livstid.

Forsøg på terror giver som udgangspunkt tolv års fængsel, og hvis det lykkes, giver det fjorten års fængsel som minimum.

Netop fordi reglerne er blevet så omfattende, og fordi straffene er så hårde, er det fra den første henvendelse fra politiet eller PET vigtigt at kontakte en rådgiver, som har forstand på de specielle regler.

Det er der fuldt ud ret til, også når det er terror-reglerne, der bruges.

International Strafferet

Et af vores specialer inden for internationale straffesager er International Strafferet;

International Strafferet dækker flere områder, som vi alle sammen har erfaring med; 

Aggressions-forbrydelsen, Krigsforbrydelser, Folkedrab og Forbrydelser mod Menneskeheden.

Vi har arbejdet i de største og vigtigste, internationale tribunaler i Haag, og vi er uddannet på forskellige, udenlandske universiteter i International Strafferet; 

Master i International Strafferet 

Advokat Rasmus Sølberg har en en LL. M. i International Strafferet fra the Irish Center for Human Rights.

 

Her blev han blev undervist og vejledt af den absolut førende kapacitet i verden; Professor William Schabas, som han stadig har kontakt med.

Advokat Rasmus Sølberg har også videreuddannet sig på blandt andet; 

Salzburg Universitet, SOAS og BPP Universiteter i London, Malmø Högskola samt HiiL og Leiden Universiteter i Haag.

Folkedrab og internationale tribunaler

Advokat Rasmus Sølberg har besøgt flere områder, hvor der er blevet begået folkedrab; Armenien, Cambodia og Bosnien-Hercegovina

Han har besøgt MICT i Arusha i Tanzania og ECCC i Phnom Pehn i Cambodia samt de vigtigste og største, internationale tribunaler i Haag.

Advokat Rasmus Sølberg har arbejdet i; ICTY, STL og ICC 

Og har møderet som forsvars- og bistandsadvokat i; ICC, ECCC og STL

Advokat Rasmus Sølberg, LL. M.
Regler

Advokater er reguleret af et omfattende regelsæt, der er gengivet her;

Beskikkelse og medlemskab

Advokat Rasmus Sølberg er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Det Danske Advokatsamfund.

Forsikring og garanti

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har lovpligtig ansvarsforsikring og garanti, der er tegnet og stillet efter Advokatsamfundets regler, hos;

CNA Insurance Company S. A.

Policenummer           FOR0073

Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Ejerskab og klausuler

Advokat Rasmus Sølberg er en enkeltmandsvirksomhed med Rasmus Sølberg som eneejer og med CVR-nummer 30 47 03 46. 

Advokat Rasmus Sølberg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

Regulering

Alle advokater er omfattet af reglerne om; 

God advokatskik

Advokatetiske regler 

Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem  

Retsplejelovens syvende afsnit

Klager

Der kan klages over advokaters adfærd og salærer til;

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade        

1306     København         

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk 

Se mere på Advokatsamfundet

GDPR

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg overholder til enhver tid alle gældende regler om opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger.

Herunder om de særligt personfølsomme oplysninger, som forsvarere kommer i besiddelse af. 

Reglerne er indføjet i vores systemer og i vores kommunikation.

Sikkerhed

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg opretholder til hver en tid det højest mulige sikkerhedsniveau for håndtering af; personoplysninger, email, internet, sagsmateriale, telefoni, sagsstyringssystemer med videre.

Vi anvender et af de mest avancerede systemer med hensyn til it-sikkerhed og kryptering; 

Microsoft 365 Enterprise med Office 365 E3, Windows 10 E3 og Enterprise Mobility plus Security E3

Email

Emails med personfølsomme oplysninger skal efter reglerne herom krypteres;

Vi krypterer alle emails, for at sikre at reglerne altid bliver overholdt, og så vores klienters personfølsomme oplysninger ikke kommer frem til andre end den rette modtager. 

Emails afsendt fra os bliver derfor umiddelbart efterfulgt af endnu en email med en kode, der skal bruges til at åbne den allerede sendte email.     

Fejl

Hvis du ikke kan åbne en email fra os, så kontakt os venligst.

Vi vil derefter sende emailen igen med en anden type kryptering, som kan åbnes i email-programmer, der ikke kan åbne emails med den kryptering, vi normalt anvender. 

Denne type kryptering overholder også reglerne herom og er også en fuld kryptering. 

NemID

Anvender du NemIDs certifikatløsning og ikke kan åbne emails fra os, skal du kontakte os.

Vi vil indhente dit certifikat igen og sende emailen på ny, som du så vil kunne åbne.  

Anvender du NemIDs certifikatløsning, skal du, inden afsendelse af mails til os, hente vores certifikat eller vCard via vores firmanavn, email-adresse eller CVR-nummer NemID, ligesom vCarded er vedhæftet vores sendte mails.

Så skal du installere certifikatet, henholdsvis gemme vCarded, på din computer og sende emailen til os igen, hvorefter vi kan åbne emailen. 

Telefon og chat

Advokat Rasmus Sølberg bruger en af verdens allerbedst sikrede og fuldt ud krypterede mobiltelefoner til civilt brug, den dyreste og bedste model fra BlackBerry, Key 2.

 

Den kan ikke på nogen måder aflyttes eller aflæses af hverken myndigheder, private personer eller virksomheder.

Vi bruger WhatsApp ,  så man kan chatte med os fuldt ud krypteret.

Priser

Betalingen for en forsvarsadvokats arbejde fastsættes af en dommer efter forbrug af tid, på baggrund af faste takster og der sker udbetaling til forsvarsadvokaten heraf direkte fra politiet;

Straffesager

Udgifterne til forsvarsadvokatens arbejde afholdes oftest ved såkaldt beskikkelse;

Det betyder, at det offentlige lægger ud for forsvarsadvokatens salær. 

 

Der kan opnås beskikkelse i de fleste straffesager, og det bliver altid undersøgt, om det er muligt at få i straffesager.

Hvis beskikkelse ikke gives, kan man selv betale for at få ført sagen, eller at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ikke skal føre den, hvilket ikke koster noget.

Kun dømte betaler

Hvis man bliver dømt, får man en opkrævning på salæret og eventuelle andre omkostninger (blodprøver, tests og lignende) fra politiet. 

Der kan laves en afdragsordning, hvis man ikke kan betale hele beløbet med det samme.

Hvis sagen opgives, inden den kommer i retten, skal der ikke betales. 

Hvis man bliver frifundet, helt eller delvist, betaler statskassen, helt eller delvist. 

Der er ikke udgifter til; domstol, anklager, politi eller lignende.

Faste takster

De faste takster for beskikkede advokater fremgår af følgende;

advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Takster

Bistandsadvokat

Bistandsadvokatens salær bliver betalt af ens forsikringsselskab. 

Hvis man ikke er dækket af forsikring, betaler statskassen. 

Øvrige sager

I øvrige sager er timetaksten 3.000,00 kroner inklusive moms.

Salæret beregnes efter forbrug af tid.

Der kan ofte indgås aftale om fast pris, inden sagen påbegyndes.

Fri proces

I bestemte typer retssager for visse klienter ydes fri proces, hvor statskassen betaler salæret.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ansøger, hvis sagen og klienten er relevante.

Retshjælpsforsikring

Alle husstandsforsikringer indeholder en retshjælpsforsikring.

Den dækker udgifter til advokatbistand i visse typer retssager, men der fratrækkes selvrisiko i nogle tilfælde.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg søger dækning, hvis sagen og klienten umiddelbart er berettigede dertil.

Bank

Advokat Rasmus Sølberg har konto i Danske Banks Østerbro Afdeling;

2018 - 2019

2004 - 2005

1974

2007 - 2010

Født 

Jurist fra Københavns Universitet

Advokatbestalling

LL. M. i International Strafferet

Strafferet

Chef for og grundlagde Genoptagelse i Krims Retshjælp

CEO i Krims Retshjælp, bestyrelse og repræsentantskab

Anklager ved Statsadvokat

Selvstændig forsvarsadvokat

International Strafferet

Forsvarer-holdet for Radovan Karadzic i Jugoslavien-tribunalet

Forsvarer-kontoret i Special Tribunalet for Libanon

Offer-sektion i den Internationale Straffedomstol

Undervisning

Strafferet Manu Kurser

Tingsret og Sikkerheds- og Kreditorrettigheder på Jura

Møderet

Den Internationale Straffedomstol

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

Special Tribunalet for Libanon

Ungdomskriminalitetsnævnet

Flygtningenævnet

Sprog

Dansk

Engelsk

Tysk

Fransk

2001

2011

2007

2012

2004 - 2006

2012

2014 - 2015

2011

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

3409

11467466

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Advokat Rasmus Sølberg, LL. M.