LOVGIVNING

Advokater er ifølge lovgivningen forpligtet til at oplyse at;

BESKIKKELSE OG MEDLEMSKAB

Advokat Rasmus Sølberg er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

FORSIKRING OG GARANTI

Advokat Rasmus Sølberg har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring, samt stillet garanti, efter Advokatsamfundets regler, der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves, hos;

CNA Hardy

VIRKSOMHEDSOPLYSNING OG AFTALEKLAUSULER

Advokat Rasmus Sølberg er en enkeltmandsvirksomhed, som advokat Rasmus Sølberg er eneejer af, med følgende;

CVR-nummer 

VAT-nummer 

Advokat Rasmus Sølberg bruger ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

Hæftelse for erstatningsansvar kan gøres personligt gældende over for advokat Rasmus Sølberg.

REGULERING

Advokater er omfattet af følgende regler og love; 

God advokatskik

Advokatetiske regler 

Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem  

Retsplejelovens syvende afsnit

KLAGER

Der kan klages over advokaters adfærd og salærer til;

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 

1306     København         

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk 

Se mere på Advokatsamfundet

HVIDVASK

Advokater er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme  også kaldet ”Hvidvaskloven”.

Hvidvaskloven kræver, at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg skal indhente og opbevare dokumentation for klienters identitet.

Hvis klienten er et selskab eller anden juridisk person, skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur fastlægges, og de reelle ejere skal identificeres og legitimeres.

Dette krav kan Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ikke tilsidesætte, og klienter er derfor forpligtet til at fremsende dokumentation for deres identitet.

GDPR

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg overholder til enhver tid alle gældende regler om opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger.

Herunder om de særligt personfølsomme oplysninger, som forsvarsadvokater kommer i besiddelse af. 

Se tillige Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs privatlivspolitik

30470346

DK-30470346